С лице към хората


Години: 20092010201120122013 2014 
16-09-2014 Публична покана по реда на гл.VIIIА от ЗОП с предмет : "„РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОГРАДА И ДОВЪРШВАНЕ РЕМОНТ НА СЕВЕРНА ФАСАДА НА ЗАПАДНОТО КРИЛО НА 18 СОУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН”
02-09-2014 Протокол за за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за 18 СОУ "Уилям Гладстон"
21-08-2014 Публична покана по реда на гл.VIIIА от ЗОП с предмет : "„РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОГРАДА И ДОВЪРШВАНЕ РЕМОНТ НА СЕВЕРНА ФАСАДА НА ЗАПАДНОТО КРИЛО НА 18 СОУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН”
01-07-2014 Отварянето и оповестяването на ценовите оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на обучения и изпълнение на дейности за информация и публичност”
26-06-2014 ПУБЛИЧНА ПОКАНА „ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В ОДЗ №120 –
СГРАДА 1 И СГРАДА 2”
23-06-2014 Открита процедура за провеждане на обществена поръчка по ЗОП,с предмет:
Подобряване експлоатационното състояние на училищна сграда на 13 ОУ „св. св. Кирил и Методий“ (бивше) по обособени позиции
29-05-2014 Решение за промяна на срока за подаване на офертите и датата на отваряне на офертите относно проект с наименование: „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите”
25-04-2014 Организиране на обучения и изпълнение на дейности за информация и публичност”, по проект с наименование: „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите”
27-02-2014 ПУБЛИЧНА ПОКАНА
[назад]  [нагоре]