С лице към хората


Услугите се предоставят от отдел “Административно и информационно обслужване” в Общински център за информация и обслужване на гражданите (Телефон: 980 12 64 – ЕСГРАОН)


Работно време: 08.30 - 17.00 ч.


1. Издаване на удостоверение за наследници
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.24,ал.1
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.9-12
- Необходими документи - Искане по образец, попълнено от наследник, документ за самоличност, акт за смърт на наследодателя и на починали негови наследници/ако има такива/
Издава се само от общината по последен адрес на наследодателя.
- Цени на услугата - обикновена /7 работни дни/ - 5лв, бърза /3 работни дни/ - 7.50, експресна /1 работен ден/ - 10 лв.

2. Издаване на удостоверение за семейно положение
- Нормативно основание - "Закон за гражданската регистрация-чл.24,ал.1 и във връзка с чл.5, т.4
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.13
- Необходими документи - Искане по образец, Документ за самоличност

- Цени на услугата - обикновена /7 работни дни/ - 5лв, бърза /3 работни дни/ - 7.50, експресна /1 работен ден/ - 10 лв.

3. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.24,ал.1 и във връзка с чл.5, т.4
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.14
- Необходими документи - Искане по образец, Документ за самоличност
- Цени на услугата - обикновена /7 работни дни/ - 5лв, бърза /3 работни дни/ - 7.50, експресна /1 работен ден/ - 10 лв.

4. Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзки
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.24,ал.1 и във връзка с чл.5, т.2
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.15
- Необходими документи - Искане по образец.
Документ за самоличност
- Цени на услугата - обикновена /7 работни дни/ - 5лв, бърза /3 работни дни/ - 7.50, експресна /1 работен ден/ - 10 лв.

5. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
/Издава се само когато различните имена са вписани в регистъра за население или актовете по гражданско състояние/

-- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.24,ал.1
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.9-12
- Необходими документи - Искане по образец. Документ за самоличност. Актове по гражданско състояние от които е видно различното изписване на имената
- Цени на услугата - обикновена /7 работни дни/ - 5лв, бърза /3 работни дни/ - 7.50, експресна /1 работен ден/ - 10 лв.

6. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина със чужд гражданин, който не е вписан в регистъра за население
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.24,ал.1
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.20
- Необходими документи - Искане по образец.
Документ за самоличност.
Официален документ от държавата, чиито гражданин е чужденеца-преведен и легализиран, от който да са видни датата на раждане, полът и семейното положение на чуждият гражданин
- Цени на услугата - обикновена /7 работни дни/ - 5лв, бърза /3 работни дни/ - 7.50, експресна /1 работен ден/ - 10 лв.

7. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБългария
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.24,ал.1
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.21
- Необходими документи - Искане по образец. Документ за самоличност
Декларация по образец от лицето, което е вписано в регистъра за население и с която дава съгласие личните му данни да бъдат вписани в съответното удостоверение

8. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.95 и 98, във връзка с чл.5, т.3 Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.22
- Необходими документи - Заявление за постоянен адрес, документ за самоличност, документ за собственост и подписана пред длъжностното лицедекларация по образец от собственика на жилищният имот с която дава съгласие за исканата адресна регистрация.
- Цени на услугата – 2.50 лв.

9. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.96 и 99,във връзка с чл.5, т.3 Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.23
- Необходими документи - Заявление за настоящ адрес, документ за самоличност, документ за собственост и подписана пред длъжностното лицедекларация по образец от собственика на жилищният имот с която дава съгласие за исканата адресна регистрация.
- Цени на услугата – 2.50 лв.

10. Издаване на удостоверение за правно ограничение
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.24,ал.1 и във връзка с чл.5, т.5 Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.17
- Необходими документи - Искане по образец, Документ за самоличност
- Цени на услугата – обикновена /7 работни дни/ – 3.50лв, бърза /3 работни дни/ – 5.25, експресна /1 работен ден/ – 7.00 лв.

11. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.24,ал.1 и във връзка със закона за семейните помощи за деца, Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.16
- Необходими документи - Искане по образец, Документ за самоличност
- Цени на услугата – обикновена /7 работни дни/ – 3.50лв, бърза /3 работни дни/ – 5.25, експресна /1 работен ден/ – 7.00 лв..

12. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
- Нормативно основание - Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.24
- Необходими документи - Искане по образец, Документ за самоличност
- Цени на услугата – – 3.50лв, бърза /3 работни дни/ – 5.25, експресна /1 работен ден/ – 7.00 лв..

13. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
- Нормативно основание - Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.25
- Необходими документи - Искане по образец, Документ за самоличност
- Цени на услугата – обикновена /7 работни дни/ – 3.50лв, бърза /3 работни дни/ – 5.25, експресна /1 работен ден/ – 7.00 лв..


14. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите за населението
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/обн.ДВ бр.37 от 15.05.2012г./-чл.19
- Необходими документи - Искане по образец, Документ за самоличност
- Цени на услугата – обикновена /7 работни дни/ – 3.50лв, бърза /3 работни дни/ – 5.25, експресна /1 работен ден/ – 7.00 лв..

15. Предоставяне на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или стар семеен регистър за население
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.106, ал.1, т.1
- Необходими документи - Искане по образец, Документ за самоличност
- Цени на услугата – обикновена /7 работни дни/ – 3.50лв, бърза /3 работни дни/ – 5.25, експресна /1 работен ден/ – 7.00 лв..

16. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции
- Нормативно основание - Закон за гражданската регистрация-чл.106, ал.1, т.2
- Необходими документи - Писмо с мотивирано искане

17. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
- Нормативно основание - ГПК-чл.431, ал.3 и 4
- Необходими документи - Писмо с мотивирано искане

18. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличие на българско гражданство
- Нормативно основание - Наредба №1 от 19.02.1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство-чл.15, ал.3
- Необходими документи
1.Заявление,
2. препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган;
3. документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;
4. справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето;
5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2005 г.) актуална снимка паспортен формат -2бр
официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;
6. (нова - ДВ, бр. 35 от 2010 г.) фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя;
7. (нова - ДВ, бр. 35 от 2010 г.) документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова;
8. (нова - ДВ, бр. 35 от 2010 г.) препис от акт за смърт, ако лицето е починало;
9. (нова - ДВ, бр. 35 от 2010 г.) документ за внесена държавна такса
- Цени на услугата – обикновена /7 работни дни/ – 10.00 лв.
[назад]  [нагоре]